پایا

Search

تأمین (خرید) تجهیزات درون‌چاهی حفاری جهت عملیات مغزه گیری

تأمین (خرید) تجهیزات درون‌چاهی حفاری جهت عملیات مغزه گیری

تأمین (خرید) تجهیزات درون‌چاهی حفاری جهت عملیات مغزه گیری

آگهی مناقصه عمومی، تأمین (خرید) تجهیزات درون‌چاهی حفاری جهت عملیات مغزه گیری

تا عمق 800 متر به شماره  01-1402/12پ (نوبت اول)

شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا در نظر دارد “تأمین (خرید) تجهیزات درون‌چاهی حفاری جهت عملیات مغزه گیری تا عمق 800 متر” را از طریق مناقصه عمومی با جزئیات منابع در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 30.000.000.000ریال (سی میلیارد ریال) (واریز نقدی/ ضمانت‌نامه بانکی به نام مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا) برگزار نماید. لذا از شرکت‌های دارای توان و تجربه فنی و مالی که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند دعوت به عمل می آید از تاریخ 1402/12/13 لغایت ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 1402/12/17 نسبت به خرید اسناد با ارائه فیش واریزی (به مبلغ 5/000/000ریال) به ‌صورت واريز نقدي به ‌حساب شماره بانک سپه 1854301893203 و شماره شبا 730150000001854301893203 IR به نام شرکت پایا و يا ضمانت‌نامه بانکي معتبر به همان مبلغ با اعتباري به مدت سه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه ديگر بنام اين شرکت تهيه کرده و اصل آن را در پاکت (الف) تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1402/12/23 به دبيرخانه شرکت واقع در تهران – خیابان گاندی – نبش کوچه چهارم- پلاک 2- ساختمان اطلس گاندی – طبقه دوم- واحد سه- دبیرخانه شرکت پایا تسليم نمايند.

تبصره 1: سفته و چک (تضميني، شخصي و عادي) به‌عنوان تضمين پذيرفته نميشود.

تبصره 2: تضمين شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) بايد بنام شرکت‌کننده در مناقصه صادر و با ذکر شماره و موضوع مناقصه ارائه گردد.

تبصره 3: ارائه ضمانت‌نامه‌های معتبر صادره توسط صندوق‌های ضمانت دولتی و نیز ضمانت‌نامه‌های معتبر صادره از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی (موضوع بند‌های “ح” و “خ” ماده 4 آئین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب سال 1394) به‌عنوان تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) قابل‌قبول نمی‌باشد.

جلسه بازگشایی پاکات ساعت15روز چهارشنبه مورخ 1402/12/23برگزار می‌گردد.

آدرس: خیابان گاندی- نبش کوچه چهارم- مجتمع اداری و تجاری اطلس گاندی- طبقه دوم- واحد سه- دبیرخانه شرکت پایا

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.