پایا

Search

آگهی مناقصه عمومی انجام آنالیز نمونه های حاصل از عملیات اکتشافی

آگهی مناقصه عمومی انجام آنالیز نمونه های حاصل از عملیات اکتشافی

آگهی مناقصه عمومی انجام آنالیز نمونه های حاصل از عملیات اکتشافی

آگهی مناقصه عمومی انجام آنالیز نمونه های حاصل از عملیات اکتشافی 15000 نمونه

 

شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا در نظر دارد “انجام آنالیز نمونه های حاصل از عملیات اکتشافی 15000 نمونه ” را از طریق مناقصه عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 3.000.000.000ریال (سه میلیارد ریال) (واریز نقدی/ ضمانت‌نامه بانکی به نام مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا) برگزار نماید.

لذا از شرکت‌های دارای توان و تجربه فنی و مالی که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند دعوت به عمل می آید از تاریخ 03/04/1402 لغایت10/04/1402 ساعت 17 نسبت به خرید اسناد با ارائه فیش واریزی (به مبلغ 5.000.000 ریال به شماره حساب 1854301893203 نزد بانک سپه شعبه بلوار اسفندیار بنام شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا) بابت خرید اسناد اقدام و نسبت به ارائه پیشنهادات حداکثر تا تاریخ سه شنبه 20/04/1402ساعت 17 به آدرس ذیل اقدام نمایند. جلسه بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ 21/04/1402برگزار می‌گردد.

آدرس: خیابان گاندی- نبش کوچه چهارم- مجتمع اداری و تجاری اطلس گاندی- طبقه دوم- واحد سه- دبیرخانه شرکت پایا

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.