پایا

Search

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی به میزان 15000 متر در استان های اصفهان، خراسان جنوبی و کرمان به شماره 01-04/1402 پ (نوبت اول)
شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا در نظر دارد ” اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی به میزان 15000 متر در استان های اصفهان، خراسان جنوبی و کرمان ” را از طریق مناقصه عمومی با جزئیات منابع در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 000/000/000/45ریال (چهل و پنج میلیارد ریال) (واریز نقدی/ ضمانت‌نامه بانکی به نام مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا) برگزار نماید. لذا از شرکت‌های دارای توان و تجربه فنی و مالی که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند دعوت به عمل می آید از تاریخ 31/04/1402 لغایت ساعت 17 تاریخ 07/05/1402 نسبت به خرید اسناد با ارائه فیش واریزی (به مبلغ 000/000/5 ریال به شماره حساب 1854301893203 نزد بانک سپه شعبه بلوار اسفندیار بنام شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا) بابت خرید اسناد اقدام و نسبت به ارائه پیشنهادات حداکثر تا روز سه شنبه تاریخ 17/05/1402 ساعت 17 به آدرس ذیل اقدام نمایند. جلسه بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ 18/05/1402 برگزار می‌گردد.
آدرس: خیابان گاندی- نبش کوچه چهارم- مجتمع اداری و تجاری اطلس گاندی- طبقه دوم- واحد یک- دبیرخانه شرکت پایا

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.