پایا

Search

مناقصه،اکتشافات،معادن،حفاری،مغزه گیری،تجهیزات حفاری،حفاری معادن

آگهی مناقصه فراخوان عمومی همزمان با ارزیابی کیفی

آگهی مناقصه فراخوان عمومی همزمان با ارزیابی کیفی