پایا

Search

کرمان

مطاع

ماده معدنی: مس-طلا.

بلوک

ماده معدنی: مس-طلا- منگنز.