پایا

Search

هرمزگان

جگین

ماده معدنی: کرومیت-مس.