پایا

Search

نجم

جهت نمایش پروژه های هر استان بر روی آن کلیک نمایید

  • ورزنه
  • کهنگ
  • فسخود
  • نجم
  • زفره

شرق گوش کمر

طبس

عشق آباد

شمال نیگنان

جنوب نیگنان

کوه بنان

ارزوییه

نیمرودی

رابر-بافت

بلوک

مطاع

سرگز

اسفندقه

فاریاب

برنطین

جعفرآباد

جگین

چاه خارو

فعالیت های سازمانی

جگین

ماده معدنی: کرومیت-مس.

مطاع

ماده معدنی: مس-طلا.