پایا

Search

خراسان جنوبی

طبس

ماده معدنی: سرب-روی.