پایا

Search

اصفهان

نجم

ماده معدنی: polymetal.

جزه

ماده معدنی: Polymetal.