پایا

Search

اردبیل

جگین

ماده معدنی: کرومیت-مس.

مطاع

ماده معدنی: مس-طلا.