پایا

Search

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی، تأمین (خرید) تجهیزات

آگهی مناقصه عمومی، تأمین (خرید) تجهیزات

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی

آگهی مناقصه عمومی انجام آنالیز نمونه های حاصل از عملیات اکتشافی

آگهی مناقصه عمومی انجام آنالیز نمونه های حاصل از عملیات اکتشافی

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی شماره 5

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی شماره 5

آگهی مناقصه فراخوان عمومی همزمان با ارزیابی کیفی

آگهی مناقصه فراخوان عمومی همزمان با ارزیابی کیفی

آگهی مناقصه عمومی اردبیل،آذربایجان شرقی،یزد،اصفهان

آگهی مناقصه عمومی اردبیل،آذربایجان شرقی،یزد،اصفهان

آگهی مناقصه عمومی محدوده اکتشافی اصفهان

آگهی مناقصه عمومی محدوده اکتشافی اصفهان

آگهی مناقصه عمومی خراسان جنوبی و کرمان

آگهی مناقصه عمومی خراسان جنوبی و کرمان

آگهی مناقصه عمومی هرمزگان و جنوب کرمان

آگهی مناقصه عمومی هرمزگان و جنوب کرمان