پایا

Search

هئیت مدیره

امیدرضا محبعلی

سید وحید سیدعلی

مدیر عامل

رئیس هیئت مدیره

نائب رئیس هیئت مدیره

احمد رفیع زاده

بهزاد عباسی مولان

علیرضا رضائی علیشاهدانی

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

محمد پناهی بروجنی