پایا

Search

فاطمه گودرزی

کارشناس دبیرخانه

محمد شیخ انصاری

تدارکات

سید امین موسوی

خدمات

طرلان داداش زاده

کارشناس اداری

اسماعیل صمدپور خلیفه

خدمات

مهدی تاجیک

نقلیه

زهرا خابوری

مدیر منابع انسانی