پایا

Search

مدیران

سعیدبرزگر

زهرا خابوری​

علیرضا سعیدی

مدیر برنامه و بودجه

مدیر مالی و اقتصادی

مدیر منابع انسانی

مدیر اکتشاف و توسعه معادن

مدیر بازرگانی و قراردادها

محمدرضا حسینی مرادآبادی

پژمان راسخ

مدیر مالی و اقتصادی

محمدرضا حسینی مرادآبادی

مدیر اکتشاف و توسعه معادن

پژمان راسخ

مدیر بازرگانی و قراردادها

علیرضا سعیدی

مدیر برنامه و بودجه

سعیدبرزگر

مدیر برنامه و بودجه

زهرا خابوری