پایا

Search

محمدرضا حسینی مرادآبادی

علیرضا سعیدی

مدیر مالی و اقتصادی

مدیر اکتشاف و توسعه معادن

مدیر بازرگانی و قراردادها

پژمان راسخ

زهرا خابوری

مدیر منابع انسانی

مدیر برنامه و بودجه

سعیدبرزگر